آموزشی
 
نمونه سوال-راهکارهای اموزشی
مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران
تماس با ما

جاوا اسكریپت

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ توسط اکبرنامدار

 

 

آزمون بنیه علمی ششم


نوشته شده در تاريخ یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ توسط اکبرنامدار
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ توسط اکبرنامدار
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳ توسط اکبرنامدار
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳ توسط اکبرنامدار

 برای دانلود کلیک کنید 


نوشته شده در تاريخ جمعه هفتم آذر ۱۳۹۳ توسط اکبرنامدار
نوشته شده در تاريخ جمعه هفتم آذر ۱۳۹۳ توسط اکبرنامدار

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

نام ..........نام خانوادگی...............آزمون هماهنگ پایه ششم             دبستان شهید منظورالمهدی  خرداد92

1)(ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ) ﻗﺎﻧﻮن اﺛﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟

 1 )اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ⃝           2 )رازي  ⃝          3 )اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ  ⃝        4)ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ⃝

  2)وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن؟⃝⃝⃝

 1)ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎ ⃝             2)ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ⃝             3)ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﻊ آﺑﯽ ⃝              4)اﺳﻄﺮﻻب ⃝

  3)اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﮐﺪام ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ؟

 1)ﺷﯿﺮاز–ﺗﻬﺮان⃝           2)ﻣﺸﻬﺪ –ﺗﻬﺮان⃝         3 )ﻗﻢ – ﺗﻬﺮان⃝         4 )ﺗﺒﺮﯾﺰ –ﺗﻬﺮان ⃝

4)ﮐﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ را از ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺪان و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان داﺷﺖ؟

1)ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول⃝            2)ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ⃝                3)ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ⃝          4 )ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ⃝

5)ﮐﺪام ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد؟

 1)روﺳﯿﻪ ⃝                    2)ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن⃝                  3)ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن  ⃝                4)ارﻣﻨﺴﺘﺎن ⃝              ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم خرداد ۱۳۹۲ توسط اکبرنامدار

 

                                                               به نام خدا

نام :............................                     دبستان شهید منظورالمهدی

نام خانوادگی :................         آزمون هماهنگ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی آموزشگاه :.......................                                                        

           

 

 

 الف  : گزینه صحیح یا غلط را با علامت (×) مشخص کنید.

 

استفاده از فکر و تجربه دیگران را مشورت می گویند.                              ص ⃝                          غ⃝

منابع گاز خانگیران سرخس در خراسان جنوبی قرار دارد.                          ص ⃝                          غ⃝  

مهمترین علت پیشرفت مسلمانان در دوره ی اسلامی تعالیم اسلام بود.     ص ⃝                          غ⃝

میزان شوری آب دریای خزر از بقیه دریاها و خلیج ها کمتر است.                ص ⃝                          غ⃝

انبار نفت جهان لقب خلیج فارس است .                                               ص ⃝                          غ⃝

نیروی بسیج یک شاخه جدا شده از ارتش می باشد.                              ص ⃝                         غ⃝ 

1

2

3

4

5

6ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ توسط اکبرنامدار

                                                      بسم الله الرحمن الرحیم

نام :  .........................                    آزمون مطالعات اجتما عی               پایه ششم                                

نام خانوادگی: ...............................                                                  شماره کلاس:.............

 

سوالات چهارگزینه  ای:(۲/۵)

 

الف-خداوند در سرشت ما..........و.......و............را قرارداده است.

الف- محبت کردن        ب- محبت دیدن        ج- نیازبه برقراری ارتباط         د- هر سه مورد

ب- کدام یک از موارد زیرجزعوامل  طبیعی موثر در کشاورزی است؟

الف- خاک      ب- سرمایه       ج- مواد        د- ابزار ووسایل

ج)مهم ترین منابع نفتی ما در قسمت..................ایران قراردارد.

الف- جنوب       ب- شمال غربی      ج- جنوب شرقی       د- جنوب-غرب

د)نفت از بقایای ........و..........در............به وجود آمده است.

الف- موادآتشفشانی وزلزله –کف دریا         ب- ابرفتهاورودها-دریا         ج- گیاهان وجانوران-خشکی       د- گیاهان وجانوران-کف دریا

ه)در گلخانه انواع.............و........و..........کشت می شود.

الف- میوه ها       ب- سبزیجات و قارچ ها     ج- محصولات جالیزی      د-همه ی موارد

 ۲

سوالات تکمیلی:(2)

 

الف)پیدا کردن دوست اسان است و اما...............مشکل.

ب) تصمیم گیری یعنی............   .

ج)بخش عمدهی ی غذای انسان ازراه........... به دست می اید.

د)نفت خام از طریق لوله به............. انتقال و تصفیه می شود.

۳

سولات صحیح وغلط:(۲)

 

الف) منابع گاز در استان خوزستان و بوشهر قرار دارد.                                      ص               غ

ب) بعد از حبوبات و محصولات جالیزی غلات مهم ترین منبع غذایی می باشد.           ص               غ

ج) زراعت و باغداری دو فعالیت مهم کشاورزی است.                                       ص               غ

د)اخرین مرحله ازمراحل تصمیم گیری خوب فکر کردن است.                              ص               غ

 

 

سولات تشریحی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴- چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است؟(۱)

۵- برای حفظ و نگهداری دوستی چه باید بکنیم؟(۱)

۶- در موقع تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه کنیم؟۲2)

۷- مراحل کشاورزی را بنویسید.(۱/۵)

۸-زراعت چیست؟(۱)

۹- امام صادق(ع)درباره کشاورزی چه فرموده اند؟(۱)

۱۰- مهم ترین منابع نفتی بیشتر درکدام استان ها قرار دارند؟(۱)

۱۱- بزرگ ترین تجارت در جهان امروزی چیست؟(۱)

۱۲- برای حفظ محیط زیست استفاده از برق حرارتی بهتر است یا ابی؟چرا؟(۲)

۱۳- عوامل انسانی موثّردرکشاورزی را نام ببرید.(۱)

۱۴- چرا ایران تلاش می کند به صادرات نفت وابسته نباشدوسایرکالاهارابه خارج صادرکند؟۱1)

                                                                                                                                  پیروزباشید

 

 

 

     


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط اکبرنامدار

                                                       بسمه تعالی

                                     اداره آموزش وپرورش ناحیه یک مشهد مقدّس

                                            دبستان شهید منظورالمهدی

نام نام خوانوادگی ...................... امتحان مطالعات اجتماعی          دی ماه 91          نوبت شهید باهنر         پایه ششم

1-دومورد از ویژگی های یک دوست خوب را بنویسید. -

2 -از آداب دوستی دو مورد را نام ببرید. -

3 -مراحل تصمیم گیری را نام ببرید. -

4 -در هنگام تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه نمود؟ -

5 -گیاه گندم به چه شکلهایی کشت می شود؟ -ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط اکبرنامدار

آزمون مطالعات اجتماعی

1.این جمله از کدام یک از پیشوایان دینی است؟ " هر کس ادب ندارد عقل هم ندارد. "

1)پیامبراکرم(ص)Ο

2)امام علی(ع) Ο

3)امام حسن(ع) Ο

4)امام صادق(ع) Ο

2.کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های یک دوست خوب است؟

1)نیکوکاری ، صبوری ، سخن چینی Ο

2) راستگویی ، بخل ، نیکوکاری Ο

3) نیکوکاری ، راستگویی ، سخن چینی Ο

4) نیکوکاری ، صبوری ، راستگویی Ο

3.چرا دوستی برای انسان ها یک نیاز است؟

1) انسان موجودی اجتماعی است. Ο

2) انسان نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف کند. Ο

3) برای بدست آوردن شادی و نشاط Ο

4) برای بدست آوردن محبت و برقراری ارتباط Ο

4.چرا وابستگی بیش از حد در دوستی زاین آور است؟

1)حد و مرز دوستی را برهم می زند. Ο

2)انسان را از کارهای روزانه باز می دارد. Ο

3) آرامش روحی افراد برهم می زند. Ο

4)استقلال انسان را از بین می برد. Ο

5. کدام یک از گزینه های زیر در روابط دوستی صحیح نمی باشد؟

1)به دوست وفادار باشیم. Ο

2) با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. Ο

3) در مشکلات دوستمان بی تفاوت باشیم. Ο

4)دوست خود را به دردسر و زحمت نیندازیم. Ο

6. بیت زیر بیانگر کدام یک از ویژگی های دوست خوب است؟

دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشــــنحالی و درمـــــــاندگی

1).همدرد و خیرخواه بودن Ο

2) وفادار بودن Ο

3) عیبجویی نکردن Ο

4)ابراز محبت کردن Ο

7. نزدیک ترین گزینه به معنی تصمیم گیری کدام است؟

1)انتخاب Ο

2) مشورت Ο

3) تعامل Ο

4) همفکری Ο

8. مراحل تصمیم گیری به ترتیب عبارتند از :

1) پیش بینی نتیجه ، جمع آوری اطلاعات ، انتخاب بهترین راه Ο

2) انتخاب بهترین راه ، پیش بینی نتیجه ، جمع آوری اطلاعات Ο

3) جمع آوری اطلاعات ، انتخاب بهترین راه ، پیش بینی نتیجه Ο

4) جمع آوری اطلاعات ، پیش بینی نتیجه ، انتخاب بهترین راه Ο

9. کدام یک از موارد زیر از دلایل مهمّ حمله عراق به ایران است؟

1)تشکیل سپاه و ارتش ایران Ο

2) پیروزی انقلاب اسلامی Ο

3) شخصیت ضدّ استعماری امام خمینی Ο

4)حمایت ایران از مردم مظلوم فلسطین Ο

10. کدام یک سوخت فسیلی محسوب می شود؟

1)برق ، نفت ، گاز Ο

2) انرژی هسته ای ، زغال سنگ ، بنزین Ο

3) زغال سنگ ، نفت ، گاز Ο

4)باد ، گاز ، نفت Οادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ توسط اکبرنامدار

آزمون مطالعات اجتماعی

1.این جمله از کدام یک از پیشوایان دینی است؟ " هر کس ادب ندارد عقل هم ندارد. "

1)پیامبراکرم(ص)Ο

2)امام علی(ع) Ο

3)امام حسن(ع) Ο

4)امام صادق(ع) Ο

2.کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های یک دوست خوب است؟

1)نیکوکاری ، صبوری ، سخن چینی Ο

2) راستگویی ، بخل ، نیکوکاری Ο

3) نیکوکاری ، راستگویی ، سخن چینی Ο

4) نیکوکاری ، صبوری ، راستگویی Ο

3.چرا دوستی برای انسان ها یک نیاز است؟

1) انسان موجودی اجتماعی است. Ο

2) انسان نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف کند. Ο

3) برای بدست آوردن شادی و نشاط Ο

4) برای بدست آوردن محبت و برقراری ارتباط Ο

4.چرا وابستگی بیش از حد در دوستی زاین آور است؟

1)حد و مرز دوستی را برهم می زند. Ο

2)انسان را از کارهای روزانه باز می دارد. Ο

3) آرامش روحی افراد برهم می زند. Ο

4)استقلال انسان را از بین می برد. Ο

5. کدام یک از گزینه های زیر در روابط دوستی صحیح نمی باشد؟

1)به دوست وفادار باشیم. Ο

2) با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. Ο

3) در مشکلات دوستمان بی تفاوت باشیم. Ο

4)دوست خود را به دردسر و زحمت نیندازیم. Ο

6. بیت زیر بیانگر کدام یک از ویژگی های دوست خوب است؟

دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشــــنحالی و درمـــــــاندگی

1).همدرد و خیرخواه بودن Ο

2) وفادار بودن Ο

3) عیبجویی نکردن Ο

4)ابراز محبت کردن Ο

7. نزدیک ترین گزینه به معنی تصمیم گیری کدام است؟

1)انتخاب Ο

2) مشورت Ο

3) تعامل Ο

4) همفکری Ο

8. مراحل تصمیم گیری به ترتیب عبارتند از :

1) پیش بینی نتیجه ، جمع آوری اطلاعات ، انتخاب بهترین راه Ο

2) انتخاب بهترین راه ، پیش بینی نتیجه ، جمع آوری اطلاعات Ο

3) جمع آوری اطلاعات ، انتخاب بهترین راه ، پیش بینی نتیجه Ο

4) جمع آوری اطلاعات ، پیش بینی نتیجه ، انتخاب بهترین راه Ο

9. کدام یک از موارد زیر از دلایل مهمّ حمله عراق به ایران است؟

1)تشکیل سپاه و ارتش ایران Ο

2) پیروزی انقلاب اسلامی Ο

3) شخصیت ضدّ استعماری امام خمینی Ο

4)حمایت ایران از مردم مظلوم فلسطین Ο

10. کدام یک سوخت فسیلی محسوب می شود؟

1)برق ، نفت ، گاز Ο

2) انرژی هسته ای ، زغال سنگ ، بنزین Ο

3) زغال سنگ ، نفت ، گاز Ο

4)باد ، گاز ، نفت Οادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ توسط اکبرنامدار

بسم الله الرحمن الرحیم

آزمون مطالعات اجتماعی  آذرماه   دبستان شهید منظور المهدی نوبت شهید باهنر

سوالات چهارجوابی: ( هر مورد 5/0 نمره )

1.دین اسلام از کدام سرزمین طلوع کرد؟

الف) عربستان      Ο      ب) یمن         Ο      ج) ایران     Ο         د) عراق Ο

2.کدام پزشک ایرانی کتاب معروفی درباره ی نقش غذا در سلامتی و درمان بیماری ها نوشته است؟

الف) رازی ب) فارابی ج) جزری د) خواجه نصیر

3. این فرمایش از کدام معصوم بزرگوار بیان شده است؟ « به دنبال کسب علم باشید حتی اگر مجبور شوید تا چین بروید. »

الف) امام باقر(ع) Ο        ب) امام رضا(ع)   Ο       ج) حضرت علی(ع)  Ο      د) حضرت محمد(ص) Ο     

4. دانشگاه جندی شاپور در کدام دوره در کدام شهر ساخته شده بود؟

الف) سامانیان-اهواز   Ο      ب) ساسانیان-شوش   Ο         ج) ساسانیان- اهواز    Ο         د) هخامنشیان- مدائن Ο        

5. کدام یک از بناهای زیر، چهار ایوان در چهارجهت جغرافیایی دارد؟

الف) مسجد شیخ لطف ا..  Ο   ب) مسجد امام (جامع عباسی )   Ο     ج) میدان امام( نقش جهان )  Ο     د) کاخ عالی قاپو Ο

6.اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به کدام دوره است ؟

الف) زندیه     Ο    ب) صفویه    Ο     ج) قاجاریه  Ο       د) پهلوی Ο

7. کالاهای صادراتی مهم ایران در زمان حکومت صفویه کدام بود ؟

الف) پارچه های زربفت ، سنگ های قیمتی و نفت Ο

ب) ابریشم ، خشکبار و نفت Ο

ج) فرش ، پنبه و خشکبار Ο

د) ابریشم ، پارچه های زربفت ، سنگ های قیمتی و خشکبار

8. مشهورترین پادشاه صفوی ، ................ بود.

الف)شاه عباس اول ب) شاه اسماعیل ج) شاه عباس دوم د) شاه طهماسب

سوالات تکمیلی :( هر مورد 5/0 نمره )

9.مسلمانان چرخاب را اختراع کرده بودند. این چرخ ها در جهان به ............................ معروف است.

10. خوارزمی و ................. از ریاضیدانان ایرانی معروف در دوره ی اسلامی است.

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱ توسط اکبرنامدار

نام:          نام خانوادگی:             آزمون مطالعات اجتماعی        پایه ششم

۱-مراحل یک تصمیم گیری منطقی را نام ببرید.

1

۲-آیا تصمیم گیری کار مهمی است؟ چرا؟

2

۳-داشتن دوستان خوب چه فوایدی دارد؟4مورد رانام ببرید.

3

۴-انسان موجودی...................است.

4

۵-یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی،...............است.

5

۶-حفظ دوستی یعنی اینکه.............................................

6

۷-به استفاده ازفکر وتجربه ی دیگران.......................می گویند.

7

۸-هنگام تصمیم گیری چه سئوالاتی باید ازخودمان بکنیم؟ 3مورد را نام ببرید.

8

۹-مراحل کشاورزی را نام ببرید.

9

۱۰-چه عواملی در کشاورزی موثّرند؟

10

۱۱-چه خاکی برای کشاورزی مناسب است؟

11

۱۲-عوامل طبیعی موثّر در کشاورزی را بنویسید.

12

۱۳-آب مورد نیاز کشاورزی چگونه تامین می شود؟

13

۱۴-عوامل انسانی موثّر درکشاورزی را بنویسید.

14

۱۵-به هم وصل کن. گرمسیری برنج

سردسیر خرما

معتدل سیب زمینی

15

۱۶-نیروهای کار در کشاورزی کدامند؟

16

۱۷-چگونه می توانیم از کشاورزان خوب کشورمان حمایت کنیم؟

17

                                                                                                 کامیاب باشید

                                                                                                              نامدار


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ توسط اکبرنامدار
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک