تاريخ : دوشنبه دوم دی 1392 | 15:25 | نویسنده : اکبرنامدار
تاريخ : پنجشنبه دوم خرداد 1392 | 16:43 | نویسنده : اکبرنامدار

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

نام ..........نام خانوادگی...............آزمون هماهنگ پایه ششم             دبستان شهید منظورالمهدی  خرداد92

1)(ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ) ﻗﺎﻧﻮن اﺛﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟

 1 )اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ⃝           2 )رازي  ⃝          3 )اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ  ⃝        4)ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ⃝

  2)وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن؟⃝⃝⃝

 1)ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎ ⃝             2)ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ⃝             3)ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﻊ آﺑﯽ ⃝              4)اﺳﻄﺮﻻب ⃝

  3)اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﮐﺪام ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ؟

 1)ﺷﯿﺮاز–ﺗﻬﺮان⃝           2)ﻣﺸﻬﺪ –ﺗﻬﺮان⃝         3 )ﻗﻢ – ﺗﻬﺮان⃝         4 )ﺗﺒﺮﯾﺰ –ﺗﻬﺮان ⃝

4)ﮐﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ را از ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺪان و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان داﺷﺖ؟

1)ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول⃝            2)ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ⃝                3)ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ⃝          4 )ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ⃝

5)ﮐﺪام ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد؟

 1)روﺳﯿﻪ ⃝                    2)ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن⃝                  3)ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن  ⃝                4)ارﻣﻨﺴﺘﺎن ⃝              ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه یکم خرداد 1392 | 21:7 | نویسنده : اکبرنامدار

 

                                                               به نام خدا

نام :............................                     دبستان شهید منظورالمهدی

نام خانوادگی :................         آزمون هماهنگ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی آموزشگاه :.......................                                                        

           

 

 

 الف  : گزینه صحیح یا غلط را با علامت (×) مشخص کنید.

 

استفاده از فکر و تجربه دیگران را مشورت می گویند.                              ص ⃝                          غ⃝

منابع گاز خانگیران سرخس در خراسان جنوبی قرار دارد.                          ص ⃝                          غ⃝  

مهمترین علت پیشرفت مسلمانان در دوره ی اسلامی تعالیم اسلام بود.     ص ⃝                          غ⃝

میزان شوری آب دریای خزر از بقیه دریاها و خلیج ها کمتر است.                ص ⃝                          غ⃝

انبار نفت جهان لقب خلیج فارس است .                                               ص ⃝                          غ⃝

نیروی بسیج یک شاخه جدا شده از ارتش می باشد.                              ص ⃝                         غ⃝ 

1

2

3

4

5

6ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 | 23:50 | نویسنده : اکبرنامدار

                                                      بسم الله الرحمن الرحیم

نام :  .........................                    آزمون مطالعات اجتما عی               پایه ششم                                

نام خانوادگی: ...............................                                                  شماره کلاس:.............

 

سوالات چهارگزینه  ای:(۲/۵)

 

الف-خداوند در سرشت ما..........و.......و............را قرارداده است.

الف- محبت کردن        ب- محبت دیدن        ج- نیازبه برقراری ارتباط         د- هر سه مورد

ب- کدام یک از موارد زیرجزعوامل  طبیعی موثر در کشاورزی است؟

الف- خاک      ب- سرمایه       ج- مواد        د- ابزار ووسایل

ج)مهم ترین منابع نفتی ما در قسمت..................ایران قراردارد.

الف- جنوب       ب- شمال غربی      ج- جنوب شرقی       د- جنوب-غرب

د)نفت از بقایای ........و..........در............به وجود آمده است.

الف- موادآتشفشانی وزلزله –کف دریا         ب- ابرفتهاورودها-دریا         ج- گیاهان وجانوران-خشکی       د- گیاهان وجانوران-کف دریا

ه)در گلخانه انواع.............و........و..........کشت می شود.

الف- میوه ها       ب- سبزیجات و قارچ ها     ج- محصولات جالیزی      د-همه ی موارد

 ۲

سوالات تکمیلی:(2)

 

الف)پیدا کردن دوست اسان است و اما...............مشکل.

ب) تصمیم گیری یعنی............   .

ج)بخش عمدهی ی غذای انسان ازراه........... به دست می اید.

د)نفت خام از طریق لوله به............. انتقال و تصفیه می شود.

۳

سولات صحیح وغلط:(۲)

 

الف) منابع گاز در استان خوزستان و بوشهر قرار دارد.                                      ص               غ

ب) بعد از حبوبات و محصولات جالیزی غلات مهم ترین منبع غذایی می باشد.           ص               غ

ج) زراعت و باغداری دو فعالیت مهم کشاورزی است.                                       ص               غ

د)اخرین مرحله ازمراحل تصمیم گیری خوب فکر کردن است.                              ص               غ

 

 

سولات تشریحی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴- چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است؟(۱)

۵- برای حفظ و نگهداری دوستی چه باید بکنیم؟(۱)

۶- در موقع تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه کنیم؟۲2)

۷- مراحل کشاورزی را بنویسید.(۱/۵)

۸-زراعت چیست؟(۱)

۹- امام صادق(ع)درباره کشاورزی چه فرموده اند؟(۱)

۱۰- مهم ترین منابع نفتی بیشتر درکدام استان ها قرار دارند؟(۱)

۱۱- بزرگ ترین تجارت در جهان امروزی چیست؟(۱)

۱۲- برای حفظ محیط زیست استفاده از برق حرارتی بهتر است یا ابی؟چرا؟(۲)

۱۳- عوامل انسانی موثّردرکشاورزی را نام ببرید.(۱)

۱۴- چرا ایران تلاش می کند به صادرات نفت وابسته نباشدوسایرکالاهارابه خارج صادرکند؟۱1)

                                                                                                                                  پیروزباشید

 

 

 

     تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 11:27 | نویسنده : اکبرنامدار

                                                       بسمه تعالی

                                     اداره آموزش وپرورش ناحیه یک مشهد مقدّس

                                            دبستان شهید منظورالمهدی

نام نام خوانوادگی ...................... امتحان مطالعات اجتماعی          دی ماه 91          نوبت شهید باهنر         پایه ششم

1-دومورد از ویژگی های یک دوست خوب را بنویسید. -

2 -از آداب دوستی دو مورد را نام ببرید. -

3 -مراحل تصمیم گیری را نام ببرید. -

4 -در هنگام تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه نمود؟ -

5 -گیاه گندم به چه شکلهایی کشت می شود؟ -ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین 1392 | 20:1 | نویسنده : اکبرنامدار

آزمون مطالعات اجتماعی

1.این جمله از کدام یک از پیشوایان دینی است؟ " هر کس ادب ندارد عقل هم ندارد. "

1)پیامبراکرم(ص)Ο

2)امام علی(ع) Ο

3)امام حسن(ع) Ο

4)امام صادق(ع) Ο

2.کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های یک دوست خوب است؟

1)نیکوکاری ، صبوری ، سخن چینی Ο

2) راستگویی ، بخل ، نیکوکاری Ο

3) نیکوکاری ، راستگویی ، سخن چینی Ο

4) نیکوکاری ، صبوری ، راستگویی Ο

3.چرا دوستی برای انسان ها یک نیاز است؟

1) انسان موجودی اجتماعی است. Ο

2) انسان نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف کند. Ο

3) برای بدست آوردن شادی و نشاط Ο

4) برای بدست آوردن محبت و برقراری ارتباط Ο

4.چرا وابستگی بیش از حد در دوستی زاین آور است؟

1)حد و مرز دوستی را برهم می زند. Ο

2)انسان را از کارهای روزانه باز می دارد. Ο

3) آرامش روحی افراد برهم می زند. Ο

4)استقلال انسان را از بین می برد. Ο

5. کدام یک از گزینه های زیر در روابط دوستی صحیح نمی باشد؟

1)به دوست وفادار باشیم. Ο

2) با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. Ο

3) در مشکلات دوستمان بی تفاوت باشیم. Ο

4)دوست خود را به دردسر و زحمت نیندازیم. Ο

6. بیت زیر بیانگر کدام یک از ویژگی های دوست خوب است؟

دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشــــنحالی و درمـــــــاندگی

1).همدرد و خیرخواه بودن Ο

2) وفادار بودن Ο

3) عیبجویی نکردن Ο

4)ابراز محبت کردن Ο

7. نزدیک ترین گزینه به معنی تصمیم گیری کدام است؟

1)انتخاب Ο

2) مشورت Ο

3) تعامل Ο

4) همفکری Ο

8. مراحل تصمیم گیری به ترتیب عبارتند از :

1) پیش بینی نتیجه ، جمع آوری اطلاعات ، انتخاب بهترین راه Ο

2) انتخاب بهترین راه ، پیش بینی نتیجه ، جمع آوری اطلاعات Ο

3) جمع آوری اطلاعات ، انتخاب بهترین راه ، پیش بینی نتیجه Ο

4) جمع آوری اطلاعات ، پیش بینی نتیجه ، انتخاب بهترین راه Ο

9. کدام یک از موارد زیر از دلایل مهمّ حمله عراق به ایران است؟

1)تشکیل سپاه و ارتش ایران Ο

2) پیروزی انقلاب اسلامی Ο

3) شخصیت ضدّ استعماری امام خمینی Ο

4)حمایت ایران از مردم مظلوم فلسطین Ο

10. کدام یک سوخت فسیلی محسوب می شود؟

1)برق ، نفت ، گاز Ο

2) انرژی هسته ای ، زغال سنگ ، بنزین Ο

3) زغال سنگ ، نفت ، گاز Ο

4)باد ، گاز ، نفت Οادامه مطلب
تاريخ : جمعه هجدهم اسفند 1391 | 1:11 | نویسنده : اکبرنامدار

آزمون مطالعات اجتماعی

1.این جمله از کدام یک از پیشوایان دینی است؟ " هر کس ادب ندارد عقل هم ندارد. "

1)پیامبراکرم(ص)Ο

2)امام علی(ع) Ο

3)امام حسن(ع) Ο

4)امام صادق(ع) Ο

2.کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های یک دوست خوب است؟

1)نیکوکاری ، صبوری ، سخن چینی Ο

2) راستگویی ، بخل ، نیکوکاری Ο

3) نیکوکاری ، راستگویی ، سخن چینی Ο

4) نیکوکاری ، صبوری ، راستگویی Ο

3.چرا دوستی برای انسان ها یک نیاز است؟

1) انسان موجودی اجتماعی است. Ο

2) انسان نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف کند. Ο

3) برای بدست آوردن شادی و نشاط Ο

4) برای بدست آوردن محبت و برقراری ارتباط Ο

4.چرا وابستگی بیش از حد در دوستی زاین آور است؟

1)حد و مرز دوستی را برهم می زند. Ο

2)انسان را از کارهای روزانه باز می دارد. Ο

3) آرامش روحی افراد برهم می زند. Ο

4)استقلال انسان را از بین می برد. Ο

5. کدام یک از گزینه های زیر در روابط دوستی صحیح نمی باشد؟

1)به دوست وفادار باشیم. Ο

2) با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. Ο

3) در مشکلات دوستمان بی تفاوت باشیم. Ο

4)دوست خود را به دردسر و زحمت نیندازیم. Ο

6. بیت زیر بیانگر کدام یک از ویژگی های دوست خوب است؟

دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشــــنحالی و درمـــــــاندگی

1).همدرد و خیرخواه بودن Ο

2) وفادار بودن Ο

3) عیبجویی نکردن Ο

4)ابراز محبت کردن Ο

7. نزدیک ترین گزینه به معنی تصمیم گیری کدام است؟

1)انتخاب Ο

2) مشورت Ο

3) تعامل Ο

4) همفکری Ο

8. مراحل تصمیم گیری به ترتیب عبارتند از :

1) پیش بینی نتیجه ، جمع آوری اطلاعات ، انتخاب بهترین راه Ο

2) انتخاب بهترین راه ، پیش بینی نتیجه ، جمع آوری اطلاعات Ο

3) جمع آوری اطلاعات ، انتخاب بهترین راه ، پیش بینی نتیجه Ο

4) جمع آوری اطلاعات ، پیش بینی نتیجه ، انتخاب بهترین راه Ο

9. کدام یک از موارد زیر از دلایل مهمّ حمله عراق به ایران است؟

1)تشکیل سپاه و ارتش ایران Ο

2) پیروزی انقلاب اسلامی Ο

3) شخصیت ضدّ استعماری امام خمینی Ο

4)حمایت ایران از مردم مظلوم فلسطین Ο

10. کدام یک سوخت فسیلی محسوب می شود؟

1)برق ، نفت ، گاز Ο

2) انرژی هسته ای ، زغال سنگ ، بنزین Ο

3) زغال سنگ ، نفت ، گاز Ο

4)باد ، گاز ، نفت Οادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هفدهم اسفند 1391 | 15:8 | نویسنده : اکبرنامدار

بسم الله الرحمن الرحیم

آزمون مطالعات اجتماعی  آذرماه   دبستان شهید منظور المهدی نوبت شهید باهنر

سوالات چهارجوابی: ( هر مورد 5/0 نمره )

1.دین اسلام از کدام سرزمین طلوع کرد؟

الف) عربستان      Ο      ب) یمن         Ο      ج) ایران     Ο         د) عراق Ο

2.کدام پزشک ایرانی کتاب معروفی درباره ی نقش غذا در سلامتی و درمان بیماری ها نوشته است؟

الف) رازی ب) فارابی ج) جزری د) خواجه نصیر

3. این فرمایش از کدام معصوم بزرگوار بیان شده است؟ « به دنبال کسب علم باشید حتی اگر مجبور شوید تا چین بروید. »

الف) امام باقر(ع) Ο        ب) امام رضا(ع)   Ο       ج) حضرت علی(ع)  Ο      د) حضرت محمد(ص) Ο     

4. دانشگاه جندی شاپور در کدام دوره در کدام شهر ساخته شده بود؟

الف) سامانیان-اهواز   Ο      ب) ساسانیان-شوش   Ο         ج) ساسانیان- اهواز    Ο         د) هخامنشیان- مدائن Ο        

5. کدام یک از بناهای زیر، چهار ایوان در چهارجهت جغرافیایی دارد؟

الف) مسجد شیخ لطف ا..  Ο   ب) مسجد امام (جامع عباسی )   Ο     ج) میدان امام( نقش جهان )  Ο     د) کاخ عالی قاپو Ο

6.اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به کدام دوره است ؟

الف) زندیه     Ο    ب) صفویه    Ο     ج) قاجاریه  Ο       د) پهلوی Ο

7. کالاهای صادراتی مهم ایران در زمان حکومت صفویه کدام بود ؟

الف) پارچه های زربفت ، سنگ های قیمتی و نفت Ο

ب) ابریشم ، خشکبار و نفت Ο

ج) فرش ، پنبه و خشکبار Ο

د) ابریشم ، پارچه های زربفت ، سنگ های قیمتی و خشکبار

8. مشهورترین پادشاه صفوی ، ................ بود.

الف)شاه عباس اول ب) شاه اسماعیل ج) شاه عباس دوم د) شاه طهماسب

سوالات تکمیلی :( هر مورد 5/0 نمره )

9.مسلمانان چرخاب را اختراع کرده بودند. این چرخ ها در جهان به ............................ معروف است.

10. خوارزمی و ................. از ریاضیدانان ایرانی معروف در دوره ی اسلامی است.

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 11:25 | نویسنده : اکبرنامدار

نام:          نام خانوادگی:             آزمون مطالعات اجتماعی        پایه ششم

۱-مراحل یک تصمیم گیری منطقی را نام ببرید.

1

۲-آیا تصمیم گیری کار مهمی است؟ چرا؟

2

۳-داشتن دوستان خوب چه فوایدی دارد؟4مورد رانام ببرید.

3

۴-انسان موجودی...................است.

4

۵-یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی،...............است.

5

۶-حفظ دوستی یعنی اینکه.............................................

6

۷-به استفاده ازفکر وتجربه ی دیگران.......................می گویند.

7

۸-هنگام تصمیم گیری چه سئوالاتی باید ازخودمان بکنیم؟ 3مورد را نام ببرید.

8

۹-مراحل کشاورزی را نام ببرید.

9

۱۰-چه عواملی در کشاورزی موثّرند؟

10

۱۱-چه خاکی برای کشاورزی مناسب است؟

11

۱۲-عوامل طبیعی موثّر در کشاورزی را بنویسید.

12

۱۳-آب مورد نیاز کشاورزی چگونه تامین می شود؟

13

۱۴-عوامل انسانی موثّر درکشاورزی را بنویسید.

14

۱۵-به هم وصل کن. گرمسیری برنج

سردسیر خرما

معتدل سیب زمینی

15

۱۶-نیروهای کار در کشاورزی کدامند؟

16

۱۷-چگونه می توانیم از کشاورزان خوب کشورمان حمایت کنیم؟

17

                                                                                                 کامیاب باشید

                                                                                                              نامدار  • آقا موسا
  • قالب بلاگفا